RT RW

Ketua RW 1 : Muhaimin

Ketua RW 2 : H. Sulhan

Ketua RW 3 : Nur Hadi

Ketua RT 1 : Taropi

Ketua RT 2 : Iwan Kurniawan

Ketua RT 3 : Adelan

Ketua RT 4 : Wijdan Hilal

Ketua RT 5 : Sukamdi

Ketua RT 6 : Khudlori

Ketua RT 7 : Suparto